Sức mạnh của những 15 phút

Mục đích của việc này, giúp cho bạn thêm kiểm soát công việc, bản thân, có sự tự do, hoàn thành những mục tiêu trong ngày, có một ngày cảm xúc ở trạng thái tốt. Kỹ thuật ở đây đó là chúng ta giành những khoảng thời gian 15 phút bất kỳ trong 24 giờ

Read More